Tin hoạt động công đoàn

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Đoàn kiểm tra làm việc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.