Người lao động phải cách ly do COVID-19:

Tiền lương được chi trả không thấp hơn lương tối thiểu vùng

Nếu người lao động phải ngừng việc do dịch bệnh thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh: Nam Dương
Nếu người lao động phải ngừng việc do dịch bệnh thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh: Nam Dương
Nếu người lao động phải ngừng việc do dịch bệnh thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh: Nam Dương
Lên top