CÔNG DÂN HỎI – BHXH TRẢ LỜI:

Tỉ lệ lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được tính như thế nào?