CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHỦ DOANH NGHIỆP HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Mong muốn Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở

Lên top