LĐLĐ TỈNH TRÀ VINH:

Hỗ trợ kinh phí xây dựng 25 “Mái ấm công đoàn”