Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền hoạt động Công đoàn

Kiều Vũ - Hà Anh |

Hà Nội - Theo Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký, một trong những yêu cầu là đa dạng hoá các sản phẩm báo chí, xuất bản theo hướng đa phương tiện, thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng sử dụng, lưu hành trong đoàn viên, người lao động.

Nâng cao và bảo vệ giá trị của tổ chức Công đoàn

Yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải chủ động, kịp thời, khách quan, hiệu quả, đảm bảo định hướng, giảm thiểu tác động tiêu cực; đảm bảo tính tư tưởng, nhân văn và khoa học; nâng cao và bảo vệ giá trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đa dạng hoá các sản phẩm báo chí, xuất bản theo hướng đa phương tiện, thiết thực, dễ tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số để gia tăng sử dụng, lưu hành trong đoàn viên, người lao động.

Tuyên truyền làm rõ chủ đề công tác công đoàn năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” và phương châm “lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đảm bảo khoa học, kịp thời, thiết thực; cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cơ sở gắn bó và phục vụ đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Bảo vệ các giá trị và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân; phát huy vai trò của báo chí trong định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.

(Một trong những mục tiêu của Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn; Công tác đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Công tác tuyên truyền, giáo dục; hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; các phong trào thi đua yêu nước…

Trong đó, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết cho đoàn viên, người lao động. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; các chương trình, nghị quyết chuyên đề, đề án cụ thể của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cụ thể hóa 10 nhóm chỉ tiêu, ba khâu đột phá và tổ chức triển khai của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Ý kiến tham gia xây dựng phương án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31.1.2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; tham gia đề xuất, thương lượng tại Hội đồng tiền lương quốc gia để điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng. Công tác đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động gắn với việc ban hành, triển khai Chương trình “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác đối thoại, thương lượng tập thể trong tình hình mới”.

Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động tự nguyện tham gia và thành lập tổ chức công đoàn ở cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức, trên cơ sở đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024; ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2023-2028, tầm nhìn đến năm 2033...

Quá trình triển khai Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Công tác phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Lan tỏa những điển hình tiên tiến được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024; Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XVIII và Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024

Phương thức tuyên tuyên truyền

Về phương thức tuyên truyền, Kế hoạch nêu rõ đối với các sản phẩm, hình thức tuyên truyền sẽ gồm tuyên truyền trên báo chí và tuyên truyền trên xuất bản phẩm.

Đối với tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm trong hệ thống Công đoàn, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận, nghiên cứu của tổ chức Công đoàn, diễn đàn của người lao động, bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, các nội dung để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xuất bản năm 2024 (có phân kỳ, cao điểm). Tăng trên 10% khối lượng tin, bài, xuất bản phẩm về công nhân, công đoàn so với năm 2023.

Bên cạnh đó, còn có tuyên truyền trên báo chí ngoài hệ thống Công đoàn; trên báo chí có chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn; trên các báo, tạp chí, truyền hình.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn năm 2024 trên báo chí, xuất bản là nâng cao hiệu quả tuyên truyền sâu rộng về chức năng, nhiệm vụ, những đóng góp và đổi mới của Công đoàn Việt Nam. Lan tỏa mạnh mẽ hoạt động công đoàn các cấp giúp toàn xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần phát triển cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và đất nước.

Kiều Vũ - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thăm đơn vị phối hợp chăm sóc sức khoẻ người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2024), lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - đơn vị nhiều năm phối hợp trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Thực hiện chuyển đổi số từ những việc cụ thể

Kiều Vũ |

Công đoàn Hà Nội xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh Quốc gia số, chính quyền số, thành phố thông minh nên có nhiều hoạt động thiết thực để triển khai.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Nữ diễn viên bật khóc vì áp lực đóng "Mai" doanh thu 495 tỉ đồng của Trấn Thành

Anh Trang |

Nổi tiếng là người khó tính, nên những yêu cầu về diễn xuất của Trấn Thành đối với diễn viên khiến họ chịu nhiều áp lực.

Cháy đất nông nghiệp trồng tràm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Kiên Giang - Trên đất nông nghiệp trồng tràm của người dân tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc xảy ra đám cháy lớn.

Tin 20h: Ngao ngán vì căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2

linh trang - hữu phương |

Tin 20h ngày 29.2: Căn hộ chung cư ngoại thành rao bán 45 triệu/m2, khách hàng không dám đàm phán sau khi xem nhà; Cần làm gì để người dân đồng thuận, tránh gây phiền hà khi gộp bằng lái xe?; Thực hư việc từ ngày mai điện thoại "cục gạch" không thể nghe gọi;...

Giờ thứ 9: Gà mái mẹ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc và những yêu thương của người chồng luôn là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất để người vợ mạnh mẽ bước qua những chông gai trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng, câu chuyện ngày hôm nay kể về một người phụ nữ đã lấy phải người chồng không thể là chỗ dựa vững chắc cho mình. Bởi người chồng ấy, dù đã ở độ tuổi gần 30 vẫn còn "bám váy mẹ".

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thăm đơn vị phối hợp chăm sóc sức khoẻ người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội – Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2024), lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - đơn vị nhiều năm phối hợp trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Thực hiện chuyển đổi số từ những việc cụ thể

Kiều Vũ |

Công đoàn Hà Nội xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh Quốc gia số, chính quyền số, thành phố thông minh nên có nhiều hoạt động thiết thực để triển khai.