Công chúa tóc mây

Tranh “Cái nhìn” của Phương Quốc Trí.
Tranh “Cái nhìn” của Phương Quốc Trí.
Tranh “Cái nhìn” của Phương Quốc Trí.