Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: N.Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: N.Bắc)