Những người đàn bà cưỡi sóng vươn khơi

Những chiếc tàu cập bến với đầy cá tôm.
Những chiếc tàu cập bến với đầy cá tôm.