Yên Bái: Dân nhường nhà, chia sẻ đồ ăn cho chốt kiểm dịch COVID-19

Lên top