Vai trò của quy hoạch đô thị trong phát triển du lịch biển