UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra vụ xây nhà trên cống thoát nước chung