Tổ chức lễ cầu siêu 98 thanh niên hy sinh tại cống Hiệp Hòa