Thanh Hoá: Cô giáo dạy văn viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục