Người thương binh nhiều lần từ chối nhận nhà

Sau nhiều lần từ chối, ông Huỳnh đã chịu nhận nhà
Sau nhiều lần từ chối, ông Huỳnh đã chịu nhận nhà