“Người hùng bị lãng quên” được công nhận là thương binh