Ngày đầu khóa sim rác: Nhà mạng khóa, đại lý vẫn bán tran lan!