Mưa lũ cuốn trôi 6 cầu gỗ, học sinh phải qua sông bằng ròng rọc