Mỗi ngày có 24 người rời nhà và mãi mãi không trở về