Long An: Tất cả bài thi điểm 10 đều ở môn Giáo dục Công dân

Trường THPT Chuyên Long An nơi có nhiều thí sinh đạt điểm thủ khoa.
Trường THPT Chuyên Long An nơi có nhiều thí sinh đạt điểm thủ khoa.