Lần đầu tiên có cầu truyền hình liên tục 16 tiếng “Ngày thầy trò”