Khánh Hòa tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh bão