Hoàn thành ước nguyện thư viện sách của nhà báo Đinh Hữu Dư

Nhà báo Đinh Hữu Dư.
Nhà báo Đinh Hữu Dư.