Hỗ trợ người dân vùng ngập úng sớm ổn định cuộc sống

Cứu trợ người dân trong vùng ngập nặng.
Cứu trợ người dân trong vùng ngập nặng.