GS Trương Nguyện Thành: Tôi không bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt