EVNCPC: Thanh toán tiền điện nhanh như... điện với QR Code

Khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng QR Code. Ảnh: Ngọc Thạch
Khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng QR Code. Ảnh: Ngọc Thạch
Khách hàng thanh toán tiền điện qua ứng dụng QR Code. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top