Điện lực miền Trung điều động nhân lực hỗ trợ đảm bảo cấp điện APEC