Đà Nẵng: Sửa chữa điện miễn phí cho các gia đình khó khăn