Đà Nẵng diễn tập đảm bảo cấp điện cho tuần lễ cấp cao APEC