Cứu nguồn nước ngầm, Bình Dương trám lấp 4.500 giếng khoan