Cụ Hoàng Thị Minh Hồ dặn con cháu sống thật thà, nhân hậu, không hai lời