Bộ Y tế không nhận quà không đúng quy định

Bộ Y tế không nhận quà không đúng quy định
Bộ Y tế không nhận quà không đúng quy định