Bất chấp nguy hiểm, vô tư bắt cá giữa dòng lũ thủy điện Trị An