Tân Đại sứ du lịch Việt chia sẻ kế hoạch quảng bá đất nước con người Việt Nam