Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tân Đại sứ du lịch Việt chia sẻ kế hoạch quảng bá đất nước con người Việt Nam