Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Lặng yên dưới vực sâu”