Trang phục dân tộc của Lệ Hằng chiếm đến 11 kiện hàng để vận chuyển sang Philippines