Phạm Hương được khán giả khen ngợi "chuẩn hoa hậu" khi không để bụng về Mai Ngô