Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dương Cầm: Không phải mỗi tháng ra MV là thành ca sĩ