Di tích Huế đìu hiu ngày đầu mở cửa đón khách

Đại Nội Huế (Quần thể Di tích Huế) vắng tanh trong ngày đầu mở cửa đón khách. Ảnh: PĐ.
Đại Nội Huế (Quần thể Di tích Huế) vắng tanh trong ngày đầu mở cửa đón khách. Ảnh: PĐ.
Đại Nội Huế (Quần thể Di tích Huế) vắng tanh trong ngày đầu mở cửa đón khách. Ảnh: PĐ.
Lên top