Đạo diễn “triệu đô” Charlie Nguyễn lại thắng

ảnh do CJ HK Entertainment cung cấp
ảnh do CJ HK Entertainment cung cấp
ảnh do CJ HK Entertainment cung cấp