Âm nhạc có cần sa, ma tuý: Khi tự do trở nên quá trớn

Cần sa ngang nhiên vào bài hát.
Cần sa ngang nhiên vào bài hát.
Cần sa ngang nhiên vào bài hát.