Tham gia BHXH thế nào khi giao kết với nhiều người sử dụng lao động