Điều kiện thôi phục vụ tại ngũ bằng hình thức phục viên