Đồng Tháp:

Nông dân Tam Nông thử nghiệm sử dụng phân bón chậm tan