Tín dụng chảy vào bất động sản tiếp tục được “siết”

NHNN tiếp tục kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản. Ảnh: PV
NHNN tiếp tục kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản. Ảnh: PV
NHNN tiếp tục kiểm soát rủi ro tín dụng bất động sản. Ảnh: PV