Phát huy hiệu quả chính sách BHTG tại nông thôn

BHTGVN đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao niềm tin công chúng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Ảnh: PV
BHTGVN đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao niềm tin công chúng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. Ảnh: PV