Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

DKSH chuyển văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp tục phát triển