Tổng Bí thư rời Indonesia, lên đường thăm cấp Nhà nước Myanmar