Toàn quyền Australia và Phu nhân thăm Việt Nam

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân Lady Cosgrove. Ảnh: ĐSQ Australia
Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân Lady Cosgrove. Ảnh: ĐSQ Australia
Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân Lady Cosgrove. Ảnh: ĐSQ Australia