Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Lên top